Du är härDansens hus byggs / Bakgrund

Byggprojektet dansens hus genomförs från planering till invigning 2016–2022. Dansens hus byggs i anslutning till Kabelfabriken i Gräsviken i Helsingfors. Det består av en nybyggnad och existerande lokaler på Kabelfabriken. Byggherre är Fastighet Ab Kaapelitalo.

Bakgrund

Tanssin talo rf bildades 2010, och föreningen tog fram ett rumsprogram utifrån intervjuer med dansaktörerna. Helsingfors stad lät på basis av det göra en behovsutredning i vilken olika alternativa placeringar av dansens hus undersöktes. Behovsutredningen ledde till ett förslag om att placera dansens hus i anslutning till Kabelfabriken.

När Jane och Aatos Erkkos stiftelse den 28 oktober 2014 på basis av behovsutredningen beviljade projektet dansens hus ett understöd på 15 miljoner euro var det veterligen den största donation som någonsin getts ett individuellt kulturprojekt i Finland. Understödet beviljades dansens hus för en nybyggnad, och förutsättningen var att Helsingfors stad och finska staten, som varit med i projektet, också skulle delta i kostnaderna.

Ramavtal, finansiering och upphandlingsrättslig ställning

14.12.2015 Helsingfors stadsstyrelse gav ett positivt beslut om byggande av dansens hus vid Kabelfabriken. Beslutet finns bland stadsstyrelsens beslutsmeddelanden på finska (44/14.12.2015 Beslutsmeddelande). Ett avtal mellan parterna undertecknades 18 december 2015.

I december 2015 bekräftades finansieringen av projektet dansens hus när ramavtalet undertecknades. Projektets totalfinansiering uppgick till 34,8 miljoner euro. Nybyggnaden får sin finansiering från tre källor: 15 miljoner euro kommer från Jane och Aatos Erkkos stiftelse, 6 miljoner euro från Helsingfors stad och 6 miljoner euro från finska staten.

Den beviljade finansieringen placeras etappvis i Fastighet Ab Kaapelitalo fond för placerat fritt kapital, och bolaget låter med det här kapitalet bygga dansens hus i intimt samarbete med Tanssin talo rf. De lokaler som redan finns i Kabelfabriken byggs om ur Fastighet Ab Kaapelitalo budget. Kostnaderna för de här ändringarna har uppskattats till 7,8 miljoner euro. Dansens hus rf hyr lokalerna i dansens hus av Fastighet Ab Kaapelitalo när projektet är klart. Projektet beräknas vara klart 2021.

Baserat på utredningar (på finska) gjorda av Helsingfors stads rättjänst (pdf), konsultföretaget PTCS (pdf) och Hannes Snellmans advokatbyrå (pdf) förs projektet vidare som ett icke-offentligt projekt.

Fastighet Ab Kaapelitalos styrelse engagerade 17.3.2016 som byggnadskonsult för projektplaneringsskedet Haahtela Oy och som planerare för projektplaneringsskedet Arkitektur- och designbyrån Talli Oy och JKMM Arkkitehdit Oy.

Projektplan

Arbetet på projektplanen inleddes 2016. Planen gjordes med tanke på funktionaliteten och med mottot: det bästa möjliga dansens hus och en ännu bättre Kabelfabrik. Projektplanen (pdf) (på finska) för dansens hus offentliggjordes 16 mars 2017.

Arkitektoniskt uttryck

Dansens hus arkitektoniska uttryck ”Drake” offentliggjordes 17.8.2017. Huvudplanerare för dansens hus är den prisbelönta arkitektbyrån JKMM Arkkitehdits Teemu Kurkela och ansvarig byggnadsplanerare är arkitekten Pia Ilonen på arkitektur- och designbyrån Talli Oy (numera ILO Arkkitehdit Oy), som har verkat för skyddandet av Kabelfabriken. Som byggkonsult i projektet fungerar Haahtela-rakennuttaminen Oy.

Kurkela har beskrivit dansens hus framtoning med orden: ”En drake som trotsar tyngdkraften. Industriellt robust, en maskin som är djupt rotad i jorden. En magisk låda som blir komplett först när den fylls av dans.” Motsvarande projekt finner man bara en handfull av i världen.

I planeringen av det arkitektoniska uttrycket har Kurkela strävat att förena gammalt och nytt med utgångspunkt i det funktionella. För huset används material som passar in i den industriella miljön. Nybyggnaden respekterar den gamla Kabelfabriken och introducerar samtidigt nya nivåer exempelvis via speglande ytor. Kabelfabriken och dansens hus är två helt olika byggnader, men tillsammans bildar de en spänning som håller intresset uppe.

Delaktighet

Kabelfabrikens hyresgäster, dansaktörerna och grannskapet har gjorts delaktiga på många sätt under projektets olika stadier. Projektet inleddes med att man bjöd in Kabelfabrikens alla långvariga hyresgäster för intervjuer om projektet. Intervjuerna bildar en grund för projektplaneringen vid sidan av behovsutredningen.

När projektplanen var klar bjöds hyresgästerna in, först för att kommentera projektplanen i temavisa verkstäder och därefter till stegvisa infomöten. Samtidigt inledde Helsingfors stad processen med ett program för deltagande och bedömning (PDB). Utifrån kommentarer som man fick från verkstäderna och PDB-processen våren 2018 uppdaterades projektplanen och förslaget till detaljplan. Under våren startades också ett projekt för utformning av servicen tillsammans med Kabelfabrikens hyresgäster. Det är meningen att fortsätta dialogen med intressentgrupperna genom hela projektet.

En besvärsskrift och detaljplaneändringen

Detaljplaneändringen godkändes i Helsingfors stadsfullmäktige 16 maj 2018. En besvärsskrift lämnades in om planen. Den förkastades av Helsingfors förvaltningsdomstol 8 maj 2019. Den som överklagade ansökte inte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen, och detaljplaneändringen vann laga kraft.

Tilläggsfinansiering

Med anledning av att de allmänna byggkostnaderna ökade med cirka 10 % under besvärsperioden beviljade Helsingfors stad i oktober 2019 en tilläggsfinansiering på 3,95 miljoner euro för projektet.

Byggarbetet kommer att inledas i oktober 2019.

Verksamheten i dansens hus

För verksamheten i dansens hus svarar Tanssin talo rf. Läs mer på Tanssin talo webbplats.

Tillbaka